Інформація для бакалаврів 2-о курсу

Дисципліни:

Дисципліни за вибором:

 

Диференціальні рівняння

Силабус.

Елементи теорії груп

Регламент.

Історія розвитку природознавчої думки

Регламент.

Комп'ютерне моделювання процесів та систем

Силабус.

Математичний аналіз

Силабус.

Медична інформатика

Інформація про дисципліну.

Силабус (медицина).

Тема Номер методичних вказівок, сторінки
АРМ лікаря. Кодування та класифікація.
 
СР. Створення медичної документації в MS Word. Основні функції MS Word.
1, [C. 4-8]
Створення медичної документації в MS Word. Засоби набору та редагування тексту. Списки і табуляція. 1, [C. 8-17]
СР. Створення медичної документації в MS Word. Засоби набору та редагування тексту. Форматування, пошук та заміна тексту. 1, [C. 17-24]
Створення медичної документації в MS Word. Робота з таблицями та захист документу. 1, [C. 25-32]
Створення медичної документації в MS Word. Розробка та заповнення електронних форм. 1, [C. 32-36]
Створення медичної документації в MS Word. Організація зовнішнього вигляду документу. 1, [C. 36-42]
СР. Створення медичної документації в MS Word. Вставка об'єктів до документу. 1, [C. 42-47]
Електронні таблиці Excel. Побудова таблиць. Формули 2, [C. 10-15]
Електронні таблиці Excel. Побудова та редагування діаграм 2, [C. 4-9]
Формалізація та алгоритмізація медичних задач. Використання формальної логіки у розв’язанні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань 3
Електронні таблиці Excel. Робота з елементарними базами даних 2, [C. 16-22]
Використання математичного моделювання в медицині 2, [C. 23-29]
Визначення показників ефективності використання лабораторного дослідження при певному захворюванні 2, [C. 30-34]
Відносні величини та їх графічне зображення 8
Визначення основних статистичних характеристик 4, [C. 13-22]
Виявлення взаємозв’язку двох випадкових величин 4, [C. 32-38]
Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних 5 Виправлення
Виявлення вірогідності відмінностей середніх значень двох вибірок 4, [C. 23-31]
МКР  
ОДЗ 6, 7
Підсумок  

1.Методические указания к практическим занятиям "Создание медицинской документации средствами MS Word" по дисциплине "Медицинская информатика" [Текст] : для иностранных студ. спец. 1201 "Медицина" дневной формы обучения / У. С. Швец. — Суми : СумДУ, 2015. — 56 с.

2.Методические указания к практическим занятиям “Обработка данных медицинских исследований в Excel”по дисциплине “Медицинская информатика” / Составитель У.С. Швец. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 46 с.

3.Методичні вказівки до практичної роботи “Формалізація та алгоритмізація медичних задач. Використання формальної логіки у розв’язанні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань” з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У. С. Швець. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 30 с.

4.Методичні вказівки до практичних занять “Статистична обробка даних медичних досліджень” з дисципліни “Медична інформатика” для студентів спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа” / Укладач У.С. Швець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 54 с.

5.Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У. С. Швець. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 22 с.

6.Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У.С. Швець. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 38 с.

7.Методические указания к выполнению обязательного домашнего задания по дисциплине “Медицинская информатика” / составитель У. С. Швец. – Сумы : Сумский государственный университет, 2014. – 35 с.

8.Швець У. С. 4000 Методичні вказівки до практичної роботи "Використання відносних величин у медичних дослідженнях" із дисципліни "Медична інформатика" : для студ. спец. 1201 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець. — Суми : СумДУ, 2015. — 23 с.

Методи наукових обчислень

Силабус.

Обчислювальна математика

Регламент.

Лаб. робота №1

Лаб. робота №5

ОДЗ

Лаб. робота №2

Лаб. робота №6

Питання до іспиту

Лаб. робота №3

Лаб. робота №7

 

Лаб. робота №4

Лаб. робота №8

 

Обчислювальна техніка і програмування

Microsoft Word

Microsoft Excel 1

Microsoft Excel 2

Microsoft Excel 3

Теорія ймовірностей та математична статистика

Силабус.

Теорія функції дійсної змінної

Регламент.

Теория функций действительной переменной : конспект лекций / составитель В. Д. Погребной.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007